Springe direkt zu Inhalt

Warunki korzystania z archiwum internetowego „Praca przymusowa 1939–1945“

Do obejrzenia (wysłuchania) relacji w całości konieczna jest rejestracja na stronie archiwum „Praca przymusowa 1939–1945”.

1. Uwagi ogólne

Archiwum „Praca przymusowa 1939–1945. Pamięć i historia”, digitalne archiwum relacji świadków przeznaczone do celów edukacyjnych i badań naukowych (w skrócie: Archiwum) udostępnione zostało w Internecie przez zespół Wolnego Uniwersytetu w Berlinie (w skrócie: Operator) na zlecenie Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” (w skrócie: Fundacja)

Archiwum zawiera biograficzne relacje dawnych więźniów obozów koncentracyjnych, żydowskich ocalonych, robotników przymusowych i innych poszkodowanych z okresu drugiej wojny światowej.

2. Cele funkcjonowania Archiwum

Z Archiwum korzystać mogą wszystkie osoby i instytucje, które pragną je wykorzystać w celach edukacyjnych, nauczania, badań naukowych lub porównywalnych zadań, a które wykażą stosowne zainteresowanie. Ponadto Archiwum może w uzasadnionych przypadkach zostać udostępnione dziennikarzom i osobom prywatnym prowadzącym kwerendę.

Użytkownik Archiwum jest zobowiązany do uwzględniania praw osobistych świadków historii, nierozpowszechniania danych podlegających ochronie i nieszkodzeniu ich interesom.

3. Prawa ochronne

Całość Archiwum chroniona jest prawami autorskimi i osobistymi relacjonujących świadków historii, osób prowadzących z nimi rozmowy oraz Operatora. Metadane Archiwum oraz przynależne oprogramowanie chronione są przez copyright Operatora.

4. Wniosek o krzystanie z Archiwum

Wniosek o korzystanie z Archiwum należy złożyć w formie elektronicznej. Po pozytywnej weryfikacji wniosku wnioskodawca otrzymuje drogą elektroniczną niezbędne dane dostępu (nazwę użytkownika i hasło). Dane te należy przechowywać zgodnie z zasadami ostrożności i nie udostępniać ich osobom trzecim. W przypadku nadużyć Operator ma prawo wycofać pozwolenie na korzystanie i w razie konieczności wejść na drogę prawną.

5. Dopuszczalne użytkowanie

Zgodnie z celami funkcjonowania Archiwum może ono być wykorzystywane jedynie w celach edukacyjnych, nauczania, badań naukowych szczególnie przez uczniów, studentów, naukowców, instytucje badawcze i inne instytucje publiczne. Korzystanie w celu prywatnych kwerend jest również dopuszczalne po wykazaniu uzasadnionego zainteresowania. Użytkownik może korzystać z relacji (filmowych bądź dźwiękowych), transkrypcji, tłumaczeń i not biograficznych. Dopuszczalne jest również wydrukowanie dostępnych w Archiwum tekstów i ilustracji. Cytaty w samodzielnych publikacjach dopuszczalne są zgodnie z § 51 prawa autorskiego. Przy każdym cytacie należy podać źródło. Dane te powinny zawierać:
imię osoby relacjonującej i pierwszą literę nazwiska, sygnaturę archiwalną (ID) relacji
oraz informację o projekcie „Praca przymusowa 1939–1945”.

6. Przetwarzanie materiału archiwalnego

Przetwarzanie materiału archiwalnego jest niedopuszczalne w ramach niniejszych warunków użytkowania. Przetwarzanie polega na zmianach merytorycznych (np. w obrębie montażu, skrótów itp.) oraz na kopiowaniu materiału archiwalnego. Przetwarzanie materiału archiwalnego wymaga specjalnego zezwolenia, którego udziela Fundacja, po skierowaniu wniosku do Archiwum.

7. Prawa osobiste i zakazy

Użytkownik Archiwum jest zobowiązany do uwzględniania praw osobistych świadków historii, nierozpowszechniania danych podlegających ochronie i nieszkodzeniu ich interesom. Wykorzystywanie materiału archiwalnego w celach reklamowych lub w trakcie kampanii wyborczej itp. jest zakazane. Zabronione jest nadużywanie materiału archiwalnego w celu zniesławienia ofiar nazizmu, negowania zbrodni nazistowskich, podżegania do nienawiści, propagowania uprzedzeń rasistowskich lub nacjonalistycznych.

8. Odpowiedzialność cywilna

Użytkownik zapewnia, że materiał archiwalny będzie wykorzystywał tylko zgodnie z niniejszymi zasadami użytkowania. Zobowiązany jest on do zastosowania wszystkich możliwych środków ostrożności, które zapobiegną nadużyciom w wykorzystaniu materiału archiwalnego przez osoby trzecie. W przypadku nadużyć użytkownik ma obowiązek bezzwłocznie poinformować o tym Operatora, a w przypadku sądowego lub pozasądowego dochodzenia jego praw zobowiązany jest udzielać mu wsparcia poprzez niezbędne informacje, udostępnienie dokumentów itd.

9. Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej

Niezależnie od podstaw prawnych, roszczenia odszkodowania wobec Operatora są wykluczone poza sytuacjami, gdy Operator, jego reprezentanci prawni albo pomocnicy wykonujący jego zobowiązania dopuścili się zaniedbań umyślnie albo działali rażąco niedbale. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy roszczeń odszkodowania, które wynikają z zagrożenia życia i zdrowia, uszkodzeń ciała, z udzielonej gwarancji jakości albo podstępnego przemilczenia wad przez Operatora. Fundacja i Operator nie odpowiadają za wypowiedzi, które padają w relacjach świadków historii.

10. Ochrona danych

Przy wnioskowaniu o użytkowanie Archiwum (punkt 4) pobierane zostają dane osobowe. Wykorzystywane one będą wyłącznie do użytku wewnętrznego i nie będą przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika. Korzystając z Archiwum użytkownik upoważnia Operatora do przetwarzania, zapisania, ewaluacji i wykorzystania uzyskanych w związku z użytkowaniem danych, zgodnie z przepisami o ochronie danych. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, jak również prawo do korygowania, zablokowania i usunięcia zapisanych danych. Istnieje możliwość, że Operator zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz z aktualną sytuacją prawną tymczasowo zapisze adres IP w pliku dziennika. W świetle prawa o ochronie danych odpowiedzialność ponosi Operator.

11. Stosowane prawo i uwagi końcowe

Obowiązuje niemieckie prawo. Miejscem realizacji i wyłącznego stanowienia prawa, o ile prawnie dopuszczalne, jest Berlin. Operator zastrzega sobie prawo zmian lub uzupełniania niniejszych warunków użytkowania ze skutecznością na przyszłość.